Informacje dla pacjentów- psychoterapia indywidualna

Strona głównaDzieci i Rodzice, IndywidualnieInformacje dla pacjentów- psychoterapia indywidualna

Project Description

Jeśli myślisz o konsultacji indywidualnej z terapeutą lub o podjęciu psychoterapii indywidualnej, poniżej znajdziesz odpowiedź na kilka pytań, które być może Cię nurtują. Na wszystkie inne z chęcią odpowiemy osobiście lub na Twoje życzenie na przykład przez e-mail.
Poniższe informacje czerpią z doświadczeń naszych, ale i ośrodków, w których się kształcimy i stażujemy, przede wszystkim Zakładu Terapii Rodzin CM UJ.

W Ogrodach Zmian prowadzimy konsultacje i psychoterapię indywidualną, dla osób które doświadczają kryzysów i trudności i mają poczucie, że własne środki radzenia sobie przestają być wystarczające, a osoba z zewnątrz może pomóc im poradzić sobie z obecną sytuacją.

Psychoterapia jest zarówno uznaną metodą leczenia zaburzeń psychicznych, jak i wykorzystujacym profesjonalne wsparcie sposobem radzenia sobie z kryzysami, trudnościami, czy nieadaptacyjnymi zachowaniami, a wreszcie procesem rozwoju osobistego pozwalającym przezwyciężyć niektóre trudności na drodze do bardziej pożądanego sposobu doświadczania siebie i świata.

W ramach pracy terapeutycznej w Ogrodach Zmian pomagamy między innymi:

 • w różnego rodzaju kryzysach takich jak strata bliskiej osoby, choroba somatyczna własna lub bliskiej osoby, rozwód, trudności w relacjach, trudności w pracy, poczucie utraty sensu życia, wypalenie
 • w trudnościach dotyczących rozwoju osobistego- odnajdywaniem się w nowych rolach: samodzielnego człowieka, dorosłego, pracownika, rodzica, w radzeniu sobie ze starością rodziców i ich odchodzeniem
 • w leczeniu zaburzeń lękowych, takich jak lęk uogólniony, lęk napadowy (ataki paniki), agorafobia (lęk przed wychodzeniem z domu, podróżowaniem, przebywaniem wśród ludzi), lęk społeczny (lęk przed uczestniczeniem w sytuacjach społecznych, np. wystąpienia), lęk pourazowy (lęk po traumie – PTSD), fobie, ogólne poczucie dużej nerwowości, lęk o własne zdrowie
 • w leczeniu zaburzeń nastroju, takich jak depresja, czy ChAD poprzez prowadzenie leczenia wspomagającego oddziaływania farmakologiczne lub wyłącznie za pomocą psychoterapii
 • w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (OCD), związanych z natrętnymi myślami i nawykowymi czynnościami, takimi jak mycie rąk, przymusowe sprzątanie, rytuały, a także w leczeniu uzależnień behawioralnych lub czynności redukujących napięcie takich jak kompulsywna masturbacja, czy samookaleczenia (nacinanie się)
 • w terapeutycznym oddziaływaniu dla osób cierpiących na zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja)- często jako wsparcie lub kontynuacja leczenia psychiatrycznego- lub dla zmagających się z rygorystycznym obrazem siebie (odchudzanie, nieakceptacja wyglądu zewnętrznego, uzależnienie od diety, uzależnienie od korekt plastycznych)
 • w leczeniu zaburzeń osobowości
 • w rehabilitacji, wsparciu i podtrzymywaniu w leczeniu farmakologicznym osób cierpiących na zaburzenia psychotyczne, takie jak schizofrenia
 • w leczeniu zaburzeń somatycznych o genezie psychologicznej

Uczestniczenie w psychoterapii jest sposobem radzenia sobie z trudnościami, a nie oznaką słabości. Nie jest także powodem wstydu. Terapeuci, by móc wykonywać swój zawód, sami mają za sobą szereg własnych doświadczeń psychoterapeutycznych, więc są wrażliwi na sytuację osoby szukającej pomocy psychologicznej.

Psychoterapia umożliwia także głębsze zrozumienie siebie – swoich myśli, uczuć i zachowań. Rozumienie to daje możliwość tworzenia i utrzymywania lepszych relacji z innymi i światem, przy większym poczuciu sprawstwa i spójności.

W zależności od potrzeb pacjenta psychoterapia nakierowana bywa bardziej na redukowanie objawów bądź też na poszukiwanie i oddziaływanie na źródła objawów.

Psychoterapia odbywa się w atmosferze zaufania, uczciwości i bezpieczeństwa. Po kilku konsultacjach terapeuta zawiera z pacjentem kontrakt określający cele terapii oraz sposoby informowania o nieobecnościach i odwołaniach oraz reguły płatności.

Po Państwa telefonie zaproponujemy termin pierwszej, wstępnej konsultacji. Konsultacje zawsze poprzedzają terapię a ich celem jest zapoznanie się z problemami, które skłaniają Państwa do szukania pomocy. Czasami jednak konsultacje są adekwatną i wystarczającą formą pomocy i nie mają swojej kontynuacji w postaci psychoterapii.

Podczas konsultacji terapeuta przeprowadza z Państwem wywiad psychologiczny, którego celem jest między innymi poznanie Państwa trudności. Wywiad jest też nakierowany na poznanie Państwa historii dotyczącej zarówno trudności jak i uwarunkowań rozwojowych.

Po jednej lub kilku konsultacjach wstępnych określa się cel dalszej pracy, lub poprzestaje na rozumieniu trudności uzyskanym w ramach konsultacji. Konsultacje mogą mieć bowiem charakter zamknięty- doradczy, psychoedukacyjny- jak również stanowić wstęp do dalszej pracy psychoterapeutycznej lub warsztatowej

Sesja konsultacyjna lub sesja psychoterapii indywidualnej to na ogół 50 minut. Sesje psychoterapii odbywają się 1-2 razy w tygodniu.

Czas trwania całego procesu terapeutycznego uzależniony od jej potrzeb, zgłaszanej trudności, możliwości i chęci pacjenta oraz ustaleń co do celów terapii, oraz jej ukierunkowania: na leczenie objawów lub poszukiwanie i leczenie źródeł powstawania objawów. Koniec psychoterapii jest najczęściej wspólną decyzją pacjenta i terapeuty, omawianą na sesjach.

W zespole Ogrodów Zmian terapeuci korzystają z różnych podejść psychoterapeutycznych: psychodynamicznego, poznawczo-behawioralnego, integratywnego, Gestalt, logoterapeutycznego, opartego na emocjach (EFT), opartego na mentalizacji (MBT) czy konstrukcjonistycznego. Podejścia te mają status terapii opartej na dowodach empirycznych (Evidence Based Therapy) bądź są ugruntowanymi podejściami psychoterapeutycznymi.

W Ogrodach Zmian pracujemy jako zespół terapeutów. Oznacza to, że różnorodność podejść teoretycznych w terapii (ale nie objęte tajemnicą i poufnością treści sesji!) jest na bieżąco omawiana i reflektowana w zespole terapeutycznym po to, by dominujące dla danego terapeuty podejście nie przesłaniało ateoretycznego obrazu pacjenta cierpiącego z powodu swoich trudności.

W pracy indywidualnej w ramach konsultacji psychologicznych i prowadzenia psychoterapii terapeuci Ogrodów Zmian opierają się o:

1) Ustawę o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z zastrzeżeniem braków legislacyjnych w postaci niektórych rozporządzeń do ustawy

2) Kodeks etyczno-zawodowy psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

3) Kodeks etyczny psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

4) Kodeks etyczny Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Zespół terapeutyczny Ogrodów Zmian pracuje pod superwizją superwizorów Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”.

Wszystkie informacje udzielone przez Państwa w trakcie konsultacji i psychoterapii mają charakter ściśle poufny. Psychologowie podlegają zasadom tajemnicy zawodowej zgodnie z zasadami etyki lekarskiej. Kodeksy i odpowiednie ustawy zobowiązują nas do przestrzegania tajemnicy, co oznacza, że informacje i Państwa dokumentacja (przechowywana w zamkniętych szafach w gabinecie) nie może być ujawniana czy rozpowszechniana w żaden sposób, chyba, że wyrażą Państwo na to zgodę. Z tajemnicy zwolnić mogą nas tylko Państwo, sąd lub prokurator na mocy oficjalnej uzasadnionej decyzji. Jedyne sytuacje, w których mamy możliwość i obowiązek rezygnacji z zachowania tajemnicy to bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia pacjenta lub innych osób.

Jeżeli chcecie Państwo uzyskać jakiegoś rodzaju zaświadczenie np. dla sądu, które wymaga zwolnienia nas z tajemnicy zawodowej, to jest to możliwe na podstawie wniosku złożonego osobiście w formie pisemnej lub poprzez pełnomocnika, wraz z pełnomocnictwem.

Tajemnica zawodowa obejmuje także pracowników recepcji i naszych superwizorów.

Psychoterapia jest procesem dynamicznym. Oznacza to, że w trakcie jej trwania może pojawić się poczucie braku pozytywnych efektów czy wręcz tymczasowego pogorszenia. Towarzyszyć temu mogą nieprzyjemne uczucia: lęku, smutku, czy bezradności. Paradoksalnie uczucia te mogą wynikać z postępów w terapii.

Praca terapeutyczna wywołująca zmiany jest często okupiona wysiłkiem i negatywnymi uczuciami, ale jest to sytuacja przejściowa. Zachęcamy Państwa do dzielenia się tymi uczuciami w trakcie sesji, by mogły być one rozpoznane, omówione i właściwie zrozumiane.

Możliwe przejściowe pogorszenia, czy sama sytuacja zmiany pociągająca za sobą reakcję otoczenia stanowić może pewne niebezpieczeństwo związane z podejmowaniem wyborów i przeprowadzaniem dużych życiowych zmian w trakcie psychoterapii. Psychoterapia jest procesem dziejącym się w czasie, posiada początek, rozwinięcie i zakończenie. Jeśli więc jest to życiowo możliwe, warto dając sobie czas na taką pracę, pozwolić sobie na wstrzymanie na jej czas podejmowania dużych życiowych decyzji dotyczących np. zmiany kraju zamieszkania, zmiany partnera, czy posiadania dzieci. Czasami, wraz z pogłębieniem własnej świadomości i pełniejszym wyrażaniem własnych potrzeb i oczekiwań decyzje sprzed lub z początku terapii wymagają rewizji po jej zakończeniu. Pacjenci podejmujący pracę psychoterapeutyczną powinni być świadomi istnienia takiego zagrożenia.

Psychoterapia i pomoc psychologiczna to sytuacje dobrowolne a Państwa prawa nie są naruszane. W szczególności macie Państwo prawo:
 • Pytać o wszystko w każdym momencie psychoterapii, jeśli pojawi się niejasność co do jej przebiegu czy stosowanych procedur.
 • Wyrażać swoje zdanie czy opinie – także krytyczne – na temat psychoterapii.
 • Aktywnie angażować się w formułowanie celów oraz współpracę w ich osiąganiu.
 • W razie przekonania o nieskuteczności naszej pomocy, zakończyć psychoterapię w każdym momencie i oczekiwać, że wskażemy inny ośrodek świadczący podobne usługi. Ważne jednak, byście Państwo rozważyli spotkanie podsumowujące w przypadku chęci rezygnacji.
 • Pytać o alternatywne sposoby pracy na rzecz osiągania celów sformułowanych w psychoterapii.

Szukasz psychoterapii indywidualnej lub konsultacji?

Skontaktuj się z nami!
Skontaktuj się z nami!