Alicja-Heering-Adamczewska

Alicja Heering-Adamczewska

Psycholog, absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła szkolenie z Rodzicielstwa Bliskości dla Profesjonalistów oraz jest uczestnikiem Szkoły Konsultacji dla psychologów Agnieszki Stein oraz Gosi Stańczyk.

W Ogrodach Zmian prowadzi konsultacje rodzicielskie i wychowawcze w duchu Rodzicielstwa Bliskości oraz oferuje wsparcie psychologiczne dla nastolatków. Prowadzi także warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli oraz spotkania psychoedukacyjne dla rodziców w okresie okołoporodowym. Uczestniczy w terapii rodzinnej w ujęciu systemowym w charakterze koterapeuty.

Stale poszerza swoją wiedzę w obszarze wspierania dziecka i rodziny na licznych szkoleniach tematycznych. Ukończyła m.in. szkolenia specjalistyczne w zakresie regulacji procesów fizjologicznych u dzieci, wspiera rodziców w tematach moczenia się oraz zaparć nawykowych. Kształci się także w zakresie niedyrektywnych metod pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami. W jej kręgu zainteresowań jest prowadzenie grup wsparcia dla rodziców dzieci wymagających oraz ze specjalnymi potrzebami.

Współpracuje z portalem parentingowym oraz agencją niań, pracujących w duchu RB. Posiada także wieloletnie doświadczenie w obszarze doradztwa personalnego oraz coachingu. Od lat wspiera klientów biznesowych w obszarze rekrutacji kadr oraz oceny i rozwoju kompetencji miękkich u pracowników. Wspierała osoby bezrobotne w powrocie na rynek pracy w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Socjalnego.

Pracuje w języku polskim oraz angielskim. Prywatnie mama dwójki wymagających chłopców.

Dodatkowe informacje:

Dni przyjęć:

piątek, sobota

Miejsce przyjęć:

Międzylesie

Kontakt:

tel. +48 604 916 139

e-mail: ala.heering@gmail.com

W Ogrodach Zmian prowadzi:

Chcesz spotkać się z tym psychologiem?

Napisz!

Alicja Heering-Adamczewska

Psychologist, graduate of master studies at the Institute of Psychology at the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. She completed training of the Attachment Parenting for Professionals and participating in the Agnieszka Stein’s and Gosia Stańczyk’s Consultation School for Psychologists.

In Ogrody Zmian, she conducts parenting and educational consultations in spirit of Attachment Parenting and Non-Voilent Communication as well as provides psychological support for teenagers. She also carries out educational skills workshops for parents and teachers and psychoeducational meetings for parents in the perinatal period. As a co-therapist she also participates in a systemic family therapy.

She is constantly expanding her knowledge in an area of supporting a child and its family during numerous thematic trainings. She graduated training in the regulation of physiological processes of young children, supporting parents in issues of bedwetting and habitual constipation in children. She also educates herself in non-directive methods of working with children with special needs. Her interests include running support groups for parents of demanding children.

She is experienced in the field of personnel consulting and coaching. For several years she has been supporting business clients in an the area of recruitment as well as the assessment and development of soft skills among employees. She supported the unemployed in returning to labor market as part of projects co-financed by the European Social Fund.

She works in Polish and English. Privately she is a mother of two demanding boys.

Work day:

Fridays, Saturdays

Work place:

Międzylesie

Contact:

To make an appointment call me at: +48 604 916 139
or write an e-mail: ala.heering@gmail.com