Dla pacjentów

Strona główna / Dla pacjentów

Informacje dla pacjentów

Jeśli myślisz o konsultacji indywidualnej z terapeutą lub o podjęciu psychoterapii indywidualnej, poniżej znajdziesz odpowiedź na kilka pytań, które być może Cię nurtują. Na wszystkie inne z chęcią odpowiemy osobiście lub na Twoje życzenie na przykład przez e-mail.
Poniższe informacje czerpią z doświadczeń naszych, ale i ośrodków, w których się kształcimy i stażujemy, przede wszystkim Zakładu Terapii Rodzin CM UJ.

COVID-19 Informacje na czas pandemii

W związku z ogłoszonym stanem pandemii COVID-19 oraz z zaleceniami ekspertów sanitarnych oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, do czasu opanowania sytuacji epidemicznej sugerowane jest, aby konsultacje, sesje psychoterapii i pomocy psychologicznej odbywały się online za pomocą komunikatorów internetowych.

Zalecamy takie sesje naszym pacjentom oraz osobom myślącym o podjęciu pomocy psychologicznej.

Od 15/06/2020 otwieramy możliwość sesji w gabinecie. Spotkania takie w czasie pandemii są obarczone ryzykiem transmisji wirusa SARS-CoV-19, co niniejszym czynimy świadomym.

W związku z tym Ci z Państwa, który zdecydują się na kontakt osobisty, muszą zobowiązać się do:

 • przestrzegania środków bezpieczeństwa obowiązujących w Ośrodku Naukowo-Terapeutycznym Ogrody Zmian oraz współpracy z jego pracownikami polegającej na podążaniu za instrukcjami sanitarnymi i odpowiadaniu na pytania o stan zdrowia
 • dezynfekcji rąk po wejściu do Ośrodka
 • zasłaniania ust i nosa przyniesioną przez siebie przyłbicą/ maseczką podczas pobytu na terenie Ośrodka
 • W przypadku kontaktu z osobą będącą nosicielem wirusa SARS-CoV-2 albo wystąpieniem u siebie objawów takich jak: temperatura ciała powyżej 37 st C, suchy kaszel, zmęczenie; zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania o tym terapeuty i zaniechania wizyty w Ośrodku

Jednocześnie, w przypadku konieczności wynikającej z pojawienia się przesłanek wskazujących na możliwość pozytywnego wyniku na obecność wirusa COVID-19 u terapeuty, pacjenci muszą zobowiązać się do wyrażania zgody na ujawnienie  danych personalnych odpowiednim służbom sanitarno-epidemiologicznym. W takich przypadkach nie ma konieczności podawania kontekstu wejścia w kontakt.

Pełna treść formularza Świadomej Zgody dostępna jest poniżej. Prosimy o zapoznanie się przed odbyciem wizyty w gabinecie.

Jeszcze raz zachęcamy do pozostania w kontakcie zdalnym, do czasu wygaśnięcia zagrożenia epidemiologicznego.

Instrukcja odbywania sesji w gabinecie w czasie pandemii COVID-19

 • Przyjdź do Ośrodka o czasie sesji. Jeśli jesteś wcześniej, poczekaj w samochodzie lub na dworze
 • Weź ze sobą przyłbicę lub maseczkę. Przyłbica sprawdzi się lepiej- będzie Cię lepiej widać. Załóż ją przed wejściem do gabinetu. Nie zdejmuj do momentu opuszczenia Ośrodka.
 • Drzwi do Ośrodka będą zamknięte. Użyj dzwonka. Zostaniesz wpuszczony przez terapeutę.
 • Po wejściu do Ośrodka zdezynfekuj ręce. Terapeuta, nawet jeśli miał dotąd zwyczaj podawania Ci ręki, teraz w sytuacji pandemii powita się z Tobą w inny sposób.
 • Terapeuta zaprowadzi Cię do gabinetu i po sesji odprowadzi do drzwi.
 • W przypadku chęci skorzystania z WC, użyj płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 • Weź ze sobą wodę w butelce, nie mamy możliwości poczęstować Cię napojem.
 • W Ośrodku dostępne będą płyny do dezynfekcji rąk oraz rękawiczki jednorazowe. Powiedz, jeśli chcesz z nich korzystać.
 • Sesja może odbywać się w innym pomieszczeniu niż do tej pory.
 • Wnieś opłatę za sesję przelewem przed sesją
 • W razie pojawienia się gorączki, suchego kaszlu, zmęczenia lub innych objawów COVID-19 lub w razie kontaktu z osobą będącą nosicielem/ką wirusa SARS-CoV-19, niezwłocznie poinformuj o tym terapeutę.

Konsultacje wychowawcze i sesje z udziałem dzieci

 • Gabinet psychologiczny nie jest miejscem, gdzie dzieci (także i dorośli) od razu czują się komfortowo. Warto więc umówić wizytę w taki sposób, by zwiększyć komfort dziecka- unikając późnej pory, odwoływania na rzecz wizyty zajęć, które dziecko bardzo lubi, dbając by dziecko nie było bardzo zmęczone, chore, głodne. W przypadku najmniejszych dzieci unikając pory drzemki
 • Prosimy, w przypadku większych niż niemowlęta dzieci, o wytłumaczenie dziecku gdzie idzie i opisanie w sposób dostosowany do wieku dziecka czemu ta wizyta jest ważna
 • Prosimy o nienarzucanie dziecku konieczności wejścia do gabinetu, czy dotarcia na kolejną sesję. Warto podejmować z dziećmi rozmowę na ten temat, ale z uszanowaniem gotowości dziecka do kontaktu.
 • Spotkanie z dzieckiem nie jest okazją do opowiadania o nim, tak w pozytywnym (pochwały) jak i negatywnym (skargi) świetle. Ważny jest komfort wszystkich uczestników spotkania w tym dziecka.
 • Spotkania z samym dzieckiem (diagnostyczne, konsultacyjne, terapeutyczne) wymagają zgody opiekuna posiadającego pełnię praw rodzicielskich (poniżej plik do ściągnięcia)
 • W sytuacji konfliktu rodziców / sprawy rozwodowej / zamiaru rozwodu przed podjęciem się konsultacji z udziałem samego dziecka dążymy i obligujemy zgłaszającego rodzica do dążenia do uzyskania zgody obojga rodziców posiadających pełnię praw rodzicielskich na konsultacje lub terapię dziecka. Konieczne jest to, by proces konsultacyjny lub terapeutyczny dziecka nie był zagrożony zerwaniem ze strony rodzica, który nie wyraził aktywnie zgody na konsultację lub terapię.

Zaświadczenia i opinie

 • możliwe jest bezpłatne uzyskanie zaświadczenia o odbyciu konsultacji, czy terapii
 • w przypadku konsultacji/ terapii par lub rodzin prawo pacjenta do uzyskania takiego zaświadczenia nie może stać ponad prawem innych uczestników spotkań do tajemnicy i dyskrecji. W związku z tym, by uzyskać zaświadczenie o odbyciu/uczestnictwie w konsultacji/terapii pary lub rodziny konieczne jest osobiste złożenie wniosku o takie zaświadczenie przez wszystkich uczestników spotkań, a zaświadczenie jakie zostanie przygotowane będzie jednakowe dla wszystkich uczestników
 • dokumenty wymagające pracy opisowej, takie jak podsumowania czy opinie są wydawane po uiszczeniu opłaty zgodnej z Cennikiem
 • każdorazowo podstawą do uzyskania opinii/ zaświadczenia / podsumowania jest złożenie wniosku. Odbiór dokumentu wymaga pokwitowania.

Dokumenty do ściągnięcia

Psychoterapia indywidualna

Najczęściej zadawane pytania

Psychoterapia i pomoc psychologiczna to sytuacje dobrowolne a Państwa prawa nie są naruszane. W szczególności macie Państwo prawo:

 • Pytać o wszystko w każdym momencie psychoterapii, jeśli pojawi się niejasność co do jej przebiegu czy stosowanych procedur.
 • Wyrażać swoje zdanie czy opinie – także krytyczne – na temat psychoterapii.
 • Aktywnie angażować się w formułowanie celów oraz współpracę w ich osiąganiu.
 • W razie przekonania o nieskuteczności naszej pomocy, zakończyć psychoterapię w każdym momencie i oczekiwać, że wskażemy inny ośrodek świadczący podobne usługi. Ważne jednak, byście Państwo rozważyli spotkanie podsumowujące w przypadku chęci rezygnacji.
 • Pytać o alternatywne sposoby pracy na rzecz osiągania celów sformułowanych w psychoterapii.

Psychoterapia jest procesem dynamicznym. Oznacza to, że w trakcie jej trwania może pojawić się poczucie braku pozytywnych efektów czy wręcz tymczasowego pogorszenia. Towarzyszyć temu mogą nieprzyjemne uczucia: lęku, smutku, czy bezradności. Paradoksalnie uczucia te mogą wynikać z postępów w terapii.

Praca terapeutyczna wywołująca zmiany jest często okupiona wysiłkiem i negatywnymi uczuciami, ale jest to sytuacja przejściowa. Zachęcamy Państwa do dzielenia się tymi uczuciami w trakcie sesji, by mogły być one rozpoznane, omówione i właściwie zrozumiane.

Możliwe przejściowe pogorszenia, czy sama sytuacja zmiany pociągająca za sobą reakcję otoczenia stanowić może pewne niebezpieczeństwo związane z podejmowaniem wyborów i przeprowadzaniem dużych życiowych zmian w trakcie psychoterapii. Psychoterapia jest procesem dziejącym się w czasie, posiada początek, rozwinięcie i zakończenie. Jeśli więc jest to życiowo możliwe, warto dając sobie czas na taką pracę, pozwolić sobie na wstrzymanie na jej czas podejmowania dużych życiowych decyzji dotyczących np. zmiany kraju zamieszkania, zmiany partnera, czy posiadania dzieci. Czasami, wraz z pogłębieniem własnej świadomości i pełniejszym wyrażaniem własnych potrzeb i oczekiwań decyzje sprzed lub z początku terapii wymagają rewizji po jej zakończeniu. Pacjenci podejmujący pracę psychoterapeutyczną powinni być świadomi istnienia takiego zagrożenia.

Wszystkie informacje udzielone przez Państwa w trakcie konsultacji i psychoterapii mają charakter ściśle poufny. Psychologowie podlegają zasadom tajemnicy zawodowej zgodnie z zasadami etyki lekarskiej. Kodeksy i odpowiednie ustawy zobowiązują nas do przestrzegania tajemnicy, co oznacza, że informacje i Państwa dokumentacja (przechowywana w zamkniętych szafach w gabinecie) nie może być ujawniana czy rozpowszechniana w żaden sposób, chyba, że wyrażą Państwo na to zgodę. Z tajemnicy zwolnić mogą nas tylko Państwo, sąd lub prokurator na mocy oficjalnej uzasadnionej decyzji. Jedyne sytuacje, w których mamy możliwość i obowiązek rezygnacji z zachowania tajemnicy to bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia pacjenta lub innych osób.

Jeżeli chcecie Państwo uzyskać jakiegoś rodzaju zaświadczenie np. dla sądu, które wymaga zwolnienia nas z tajemnicy zawodowej, to jest to możliwe na podstawie wniosku złożonego osobiście w formie pisemnej lub poprzez pełnomocnika, wraz z pełnomocnictwem.

Tajemnica zawodowa obejmuje także pracowników recepcji i naszych superwizorów.

W pracy indywidualnej w ramach konsultacji psychologicznych i prowadzenia psychoterapii terapeuci Ogrodów Zmian opierają się o:

1) Ustawę o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z zastrzeżeniem braków legislacyjnych w postaci niektórych rozporządzeń do ustawy

2) Kodeks etyczno-zawodowy psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

3) Kodeks etyczny psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

4) Kodeks etyczny Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Członkowie zespołu terapeutycznego Ogrodów Zmian pracują pod superwizją superwizorów Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej oraz innych wiodących towarzystw.

Zespół terapeutyczny odbywa wspólne interwizje, z zachowaniem etycznych zasad dotyczących tajemnicy zawodowej.

W zespole Ogrodów Zmian terapeuci korzystają z różnych podejść psychoterapeutycznych: psychodynamicznego, poznawczo-behawioralnego, integratywnego, Gestalt, egzystencjalnego, opartego na emocjach (EFT), opartego na mentalizacji (MBT) czy konstrukcjonistycznego. Podejścia te mają status terapii opartej na dowodach empirycznych (Evidence Based Therapy) bądź są ugruntowanymi klinicznie podejściami psychoterapeutycznymi.

W Ogrodach Zmian pracujemy jako zespół terapeutów. Oznacza to między innymi, że różnorodność podejść teoretycznych w terapii (ale nie objęte tajemnicą i poufnością treści sesji!) jest na bieżąco omawiana i reflektowana w zespole terapeutycznym po to, by dominujące dla danego terapeuty podejście nie przesłaniało ateoretycznego indywidualnego obrazu pacjenta cierpiącego z powodu swoich trudności.

Sesja konsultacyjna lub sesja psychoterapii indywidualnej to na ogół 50 minut. Najczęściej psychoterapeuta zaplanowane ma kolejne konsultacje i sesje, dlatego w razie Państwa spóźnienia na ogół nie jest możliwe przedłużenie umówionego czasu wizyty.

Sesje psychoterapii indywidualnej odbywają się najczęściej 1 raz, czasem 2 razy w tygodniu.

Czas trwania całego procesu terapeutycznego uzależniony od jej potrzeb, zgłaszanej trudności, możliwości i chęci pacjenta oraz ustaleń co do celów terapii, oraz jej ukierunkowania: na leczenie objawów lub poszukiwanie i leczenie źródeł powstawania objawów. Koniec psychoterapii jest najczęściej wspólną decyzją pacjenta i terapeuty, omawianą na sesjach.

Po Państwa telefonie zaproponujemy termin pierwszej, wstępnej konsultacji. Konsultacje zawsze poprzedzają terapię a ich celem jest zapoznanie się z problemami, które skłaniają Państwa do szukania pomocy. Czasami jednak konsultacje są adekwatną i wystarczającą formą pomocy i nie mają swojej kontynuacji w postaci psychoterapii.

Podczas konsultacji terapeuta przeprowadza z Państwem diagnostyczny wywiad psychologiczny, którego celem jest między innymi poznanie Państwa trudności. Wywiad jest też nakierowany na poznanie Państwa historii dotyczącej zarówno trudności jak i uwarunkowań rozwojowych.

Po jednej lub kilku konsultacjach wstępnych określa się cel dalszej pracy, lub poprzestaje na rozumieniu trudności uzyskanym w ramach konsultacji. Konsultacje mogą mieć bowiem charakter zamknięty- doradczy, psychoedukacyjny- jak również stanowić wstęp do dalszej pracy psychoterapeutycznej lub warsztatowej